Formelle planer

Vi utarbeider reguleringsplaner. Som landskapsarkitekter vektlegger vi spesielt hensynet til naturkvaliteter og gode oppholdsområder. Vi har utarbeidet flere mindre reguleringsplaner med hovedvekt på boligbebyggelse, men også større planer for mer rurale forhold.

Kontoret utarbeider planer direkte i SOSI-format. Dette kreves etterhvert i alle kommuner. Vi bruker tegneprogrammet VectorWorks som er fleksibelt og et godt program å jobbe med. Kontorets hovedmaskiner er Mac. De største utskriftene gjøres på en 42 HP-plotter.

Vi legger vekt på å være fleksible og kan lage planer for mange ulike formål. Vi er behjelpelige med utarbeidelse av byggesøknader med illustrerte vedlegg. Mange kommuner stiller strenge krav til terrengtilpassing ved utnyttelse av nye tomter, og vi kan utarbeide analyser av vanskelige situasjoner. Vi kan utarbeide ulike typer forprosjekter, disposisjons- og utviklingsplaner. Vi har laget sentrumsplaner i ulike detaljeringsnivå og planer for terrenginngrep og restaurering av disse.Vi kan utarbeide planer for kirkegårder, eksisterende arealer og nyanlegg.